ข้อมูลงานวิจัย

แหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยสามารถค้นคว้าบนฐานความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม“justice knowledge base”

มติคณะกรรมการ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวมและประสานความร่วมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรมอย่างบูรณาการ

วารสารกระบวนการยุติธรรม

ได้รับการยอมรับทางวิชาการ เนื่องจากอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี้การอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเป็นผู้นำการบริหารราชการยุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ภาพอินโฟกราฟิกแสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับสำนักงานกิจการยุติธรรม

กระทำชำเรา
Stop Animal Cruelty
sell on consignment
คนไร้ที่พึ่ง

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ครั้งที่ 1

โพลข้อ1

ครั้งที่ 2

โพลข้อ3

ครั้งที่ 3

โพลข้อ4

เชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ

ลิ้งค์เชื่อมโยงอื่นๆ ในสำนักงานกิจการยุติธรรม

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

Vivamus tincidunt lectus nec neque, id rutrum purus portt tortor sagittis dignissim conse.

โครงการคืนคนดีสู่สังคม

Vivamus tincidunt lectus nec neque, id rutrum purus portt tortor sagittis dignissim conse.

ข้อมูลกฏหมาย

Vivamus tincidunt lectus nec neque, id rutrum purus portt tortor sagittis dignissim conse.

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

Vivamus tincidunt lectus nec neque, id rutrum purus portt tortor sagittis dignissim conse.

ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

ศูนย์บริการข้อมูล กระบวนการยุติธรรมแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว "One stop service of justice data"

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

Vivamus tincidunt lectus nec neque, id rutrum purus portt tortor sagittis dignissim conse.

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์