การประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

You are here: