จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี 3)

You are here: