สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2141 3672
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โทร. 0 2141 3707
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3726
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3659
สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3739
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3773
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โทร. 0 2141 3782
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. 0 2141 3709
กลุ่มสื่อสารองค์กร โทร. 0 2141 3754

1. www.oja.go.th เมนูติดต่อ สกธ.

2. ส่งไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 56 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นของสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

4. ติดต่อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 3709 โทรสาร 0 2143 8933

5. www.1111.go.th เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ตรวจสอบทาง คลิก

6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

+
E-PHONEBOOK

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2141 3672
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โทร. 0 2141 3707
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3726
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3659
สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3739
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3773
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โทร. 0 2141 3782
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. 0 2141 3709
กลุ่มสื่อสารองค์กร โทร. 0 2141 3754

+
ช่องทางการติดต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม

1. www.oja.go.th เมนูติดต่อ สกธ.

2. ส่งไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 56 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นของสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

4. ติดต่อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 3709 โทรสาร 0 2143 8933

5. www.1111.go.th เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ตรวจสอบทาง คลิก

6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210