สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 141 3666
โทรสาร : 02 143 8933

เบอร์โทรศัพท์ภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2141 3672
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โทร. 0 2141 3707
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3726
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3659
กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3739
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม โทร. 0 2141 3773
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โทร. 0 2141 3782
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. 0 2141 3709
กลุ่มสื่อสารองค์กร โทร. 0 2141 3754