ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลสารัตถะ และสื่อประกอบการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: