ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการเตือนภัยอาชญากรรม ผ่านทางสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

You are here: