ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

You are here: