ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เครื่องมือวัดความสำเร็จและสำรวจข้อมูลกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา ทางแพ่งและพาณิชย์ และทางปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: