ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำผลงานวิจัยภาคปฏิบัติ(workshop)ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: