ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เพื่อความสำเร็จของการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน จำนวน ๑ ราย

You are here: