ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการสังเคราะห์มติที่ประชุม กพยช. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: