ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ปรเะกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

You are here: