ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

You are here: