ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: