ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.(Electronic.Bidding.:.e-bidding).

You are here: