ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการโครงการผลิตรายการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชน “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา”…คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.(Electronic.Bidding.:.e-bidding).

You are here: