ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและ จัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.

You are here: