ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 “นักโทษล้นคุก” กับความท้าทายของกระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: