ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: