ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จำนวน 2 ราย และโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมภาพรวม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You are here: