ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างเหมาบริการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e- bidding)

You are here: