ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

You are here: