ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: