ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน ของโครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.

You are here: