ประกาศสำนัักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

You are here: