ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

You are here:
ปิดโหมดสีเทา