“พระองค์ภาฯ” เจ้าหญิงนักกฎหมาย ทรงมีพระดำรัส “ส่งเสริมหลักนิติธรรม พัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”

You are here: