ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจับกุมและสอบสวน และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากรณีเด็กและเยาวชนกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลกระทบและบังคับใช้กฎหมาย

You are here: