ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน ของโครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)

You are here: