ราคากลางจ้างเหมาบริการกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ “รู้กฎหมายไปกับสำนักงานกิจการยุติธรรม” (เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี) จำนวน ๒ โครงการ

You are here: