ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการผลิตจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน ของโครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

You are here: