ราคากลางโครงการผลิตรายการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารแนวคิด หลักนิติธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชน “ของขวัญ จาก “ศาสตร์พระราชา”…คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย”

You are here: