ร่างประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

You are here: