(ร่าง) ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรมเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e – bidding)

You are here: