ความเป็นมา

วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ดังนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือนขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ในด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจหรือสาธารณชนได้รับรู้อีกด้วย

ที่ผ่านมา วารสารกระบวนการยุติธรรมได้จัดพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีกองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองบทความจำนวนทั้งสิ้น 171 เรื่อง (ฉบับปีที่ 1 เล่มที่ 1 – ปีที่ 7 เล่มที่ 3) และได้ดำเนินการเผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ตลอดจนสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วารสารกระบวนการยุติธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยวารสารกระบวนการยุติธรรมถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ TCI กำหนด และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 TCI ได้ประกาศค่า Thai Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยวารสารกระบวนการยุติธรรมมีค่า Impact Factors 0.017

กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาวารสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะการก้าวเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป เพื่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. เพื่อเป็นเวทีหรือเป็นสื่อกลางสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

กำหนดตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม

บรรณาธิการ

 • นายวัลลภ นาคบัว สำนักงานกิจการยุติธรรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • นายสายชล ยังรอด สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • นางสาวปริยานุช จริงจิตร สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • นางสาวปริยานุช สันติวงษ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม
กองบรรณาธิการ (สำนักงานกิจการยุติธรรม)
 1. นางศิวากร คูรัตนเวช
 2. นางสาวดวงหทัย แนวพนิช
 3. นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน
 4. นางสาววริตฐภรณ์ อนุหนายนน์
 5. ดร.จิติยา พฤกษาเมธานันท์
 6. นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง
 7. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม

กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

 1. พล.ต.ท.ดร.ประวุฒิ ถาวรศิริ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. ศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 3. รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย
 6. รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล มหาวิทยาัลัยมหิดล
 8. ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 9. ผศ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. นางน้ำผึ้ง ปูรณะสุคนธ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 11. นางสาวพงศ์จิรา เชิดชู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

 1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ กระทรวงยุติธรรม
 2. นายธวัชชัย ไทยเขียว กระทรวงยุติธรรม
 3. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กระทรวงยุติธรรม
 4. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 5. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 6. ศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 7. รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. รศ.ดร.จตุพร บานชื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 12. รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 14. ผศ.พ.ต.อ.ดร.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 15. ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 16. ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
 18. ผศ.ตุลญา โรจน์ทังคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 19. พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 20. นางสาววรานิษฐ์ ลำใย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 21. นายสมณ์ พรหมรส สำนักงานกิจการยุติธรรม
 22. นางศิวากร คูรัตนเวช สำนักงานกิจการยุติธรรม
 23. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม
 24. นายสายชล ยังรอด สำนักงานกิจการยุติธรรม
 25. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 26. ดร.อัสนีย์ สังขเนตร สำนักงานกิจการยุติธรรม
 27. พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

รวมวารสาร

ปีที่ 9 เล่มที่ 3

ปีที่ 9 เล่มที่ 2

ปีที่ 9 เล่มที่ 1

ปีที่ 8 เล่มที่ 3

ปีที่ 8 เล่มที่ 2

ปีที่ 8 เล่มที่ 1

ปีที่ 7 เล่มที่ 2

ปีที่ 7 เล่มที่ 1

ปีที่ 6 เล่มที่ 3

ปีที่ 6 เล่มที่ 2

ปีที่ 6 เล่มที่ 1

ปีที่ 5 เล่มที่ 3

ปีที่ 4 เล่มที่ 4

ปีที่ 4 เล่มที่ 2

ปีที่ 4 เล่มที่ 1

ปีที่ 3 เล่มที่ 4

ปีที่ 3 เล่มที่ 3

ปีที่ 3 เล่มที่ 2

ปีที่ 3 เล่มที่ 1

ปีที่ 2 เล่มที่ 4

ปีที่ 2 เล่มที่ 3

ปีที่ 2 เล่มที่ 2

ปีที่ 2 เล่มที่ 1

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

หลักเกณฑ์สำหรับส่งบทความ

หลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจส่งบทความมาลงวารสารกระบวนการยุติธรรม

1. เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร / สิ่งพิมพ์อื่น หรือหากเคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องระบุชื่อวารสารหรือหนังสือดังกล่าวและต้องมีการอนุญาตพิมพ์ซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบทความแนบมาพร้อมกับแบบอนุญาตการเผยแพร่ด้วย

3. เนื้อหาต้นฉบับเป็นผลงานที่สรุปแล้วมีความยาว 10 – 20 หน้า (A4) อักษรภาษาไทยพิมพ์ด้วย Angsana New ขนาด 16 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด 12 โดยส่งต้นฉบับพิมพ์ 1 ชุดและแผ่นบันทึกข้อมูล พร้อมเขียนชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ

4. ฝ่ายเลขานุการ จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) โดยผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และจะติดต่อผู้เขียนในกรณีมีข้อแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ peer review เพื่อให้ทางผู้เขียนนำไปดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จตามข้อเสนอแนะของ peer review แล้ว ให้ผู้เขียนนำส่งต้นฉบับที่แก้ไขพร้อม file

5. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายเลขานุการจะนำส่งวารสารฯให้กับผู้เขียน จำนวน 2 เล่ม

6. ส่งต้นฉบับที่ กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม : กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ncjad.oja@gmail.com

การเสนอต้นฉบับบทความวิชาการ

1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผู้เขียนและสังกัด (Author & by-line) ชื่อ นามสกุล สังกัด/หน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่องหมาย * , ** ทำเชิงอรรถท้ายหน้า (footnote) ระบุตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อสถานที่ทำงาน หน่วยงาน หรือสถาบันของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบัน

3. บทนำ (Introduction) ให้ข้อมูลและประเด็นสำคัญทางวิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้น

4. แกนหลักของเรื่อง อธิบายโดยผสมผสานกับข้อวิจารณ์ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อยหรือหัวข้อย่อยและข้อเสนอแนะที่ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่

5. สรุป (Conclusion)

6. การจัดทำเชิงอรรถและบรรณานุกรม (References) โดยใช้วิธีอ้างตามระบบ APA หากมีเชิงอรรถอธิบายเนื้อหาในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ระบบเชิงอรรถท้ายเรื่อง (endnote)

การเสนอต้นฉบับบทความวิจัย

1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผู้เขียนและสังกัด (Author & by-line) ชื่อ นามสกุล สังกัด/หน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยร่วมกันหลายคน ให้เรียงชื่อตามลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น โดยใช้เครื่องหมาย * , ** ทำเชิงอรรถท้ายหน้า (footnote) ระบุตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อสถานที่ทำงาน หน่วยงาน หรือสถาบันของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบัน

3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเรียงความย่อหน้าเดียวที่มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์ มีสาระโดยสังเขปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) การวิเคราะห์และสรุปผล (Results Conclusion)

4. บทนำ (Introduction) ให้ข้อมูลและประเด็นสำคัญทางวิชาการรวมทั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนั้น

5. วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเรียบเรียงตามลำดับขั้นตอน

6. ผลการวิจัย (Result) รายงานและอธิบายผลที่สำคัญที่เป็นจริง มีตารางหรือภาพประกอบตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ควรมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของบทความ

7. สรุปและอภิปรายผล (Discussion) นำประเด็นที่สำคัญของผลการวิจัยมาศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ตามลำดับการเสนอว่าเหมือนหรือแตกต่างจากผลการศึกษาของผู้อื่นอย่างไร โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ การนำผลมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

8. การจัดทำเชิงอรรถและบรรณานุกรม (References) อ้างอิงโดยใช้ระบบ APA

9. หากมีเชิงอรรถอธิบายเนื้อหาในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ระบบเชิงอรรถท้ายเรื่อง (endnote)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความลงวารสารกระบวนการยุติธรรม