ความเป็นมา

วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ดังนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือนขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ในด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจหรือสาธารณชนได้รับรู้อีกด้วย

ที่ผ่านมา วารสารกระบวนการยุติธรรมได้จัดพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีกองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองบทความจำนวนทั้งสิ้น 171 เรื่อง (ฉบับปีที่ 1 เล่มที่ 1 – ปีที่ 7 เล่มที่ 3) และได้ดำเนินการเผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ตลอดจนสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วารสารกระบวนการยุติธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยวารสารกระบวนการยุติธรรมถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ TCI กำหนด และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 TCI ได้ประกาศค่า Thai Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยวารสารกระบวนการยุติธรรมมีค่า Impact Factors 0.017

กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาวารสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะการก้าวเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป เพื่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. เพื่อเป็นเวทีหรือเป็นสื่อกลางสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

กำหนดตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม

บรรณาธิการที่ปรึกษา

 • นายวัลลภ นาคบัว                      ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

บรรณาธิการอำนวยการ

 • นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย      รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

บรรณาธิการบริหาร

 1. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. นางสาวปริยานุช สันติวงษ์           นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 1. นางสาวกุลฉัตร พราหมณโชติ
 2. นางสาวอุมาพร ฉิมจิ๋ว

กองบรรณาธิการภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม

 1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
 2. นายสายชล ยังรอด
 3. นางสาวปริยานุช จริงจิตร
 4. นางสาวจิติยา พฤกษาเมธานันท์
 5. นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง
 6. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

 1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 2. รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. รองศาสตราจารย์เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 6. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกกิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 7. รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
  หมู่ 6 บ้านโป่ง ตำบลป่าไฝ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี วรภัทร์
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุนิษา เลิศโตมรสกุล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์จิรา เชิดชู
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช บวรสมพงษ์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. พันตำรวจตรีชวนัสถ์ เจนการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. นางน้ำผึ้ง ปูรณะสุคนธ
  รามคำแหง 11 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายธวัชชัย ไทยเขียว
 3. พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
 4. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
 5. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
 6. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์
 7. พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์
 8. นางศิริประกาย วรปรีชา
 9. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
 10. นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
 11. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
 12. นายมณฑล แก้วเก่า
 13. นายพยนต์ สินธุนาวา
 14. นายวิชัยไชยมงคล
 15. พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
 16. พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร
 17. พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล
 18. พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล
 19. พันตำรวจเอกอัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
 20. นายอัสนีย์ สังขเนตร
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
 22. นางขัตติยา รัตนดิลก
 23. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิงพัชรา สินลอยมา
 24. ศาสตราจารย์สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 25. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกกิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
 26. รองศาสตราจารย์เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
 27. รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์
 28. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
 29. รองศาสตราจารย์จตุพร บานชื่น
 30. รองศาสตราจารย์อนันต์ จันทรโอภากร
 31. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย
 32. รองศาสตราจารย์สุณีย์ กัลยะจิตร
 33. รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
 34. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทเกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สำเร็จผล
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกพงษ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี วรภัทร์
 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุนิษา เลิศโตมรสกุล
 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ เอมศิรานันท์
 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ
 42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช บวรสมพงษ์
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกร กังพิศดาร
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
 46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์
 47. พันตำรวจโทธิติ มหาเจริญ
 48. พันตำรวจตรีชวนัสถ์ เจนการ
 49. นายโสพล จริงจิตร
 50. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
 51. นายดนุพล ชื่นอารมณ์
 52. นางศิวากร คูรัตนเวช
 53. นางสาวเสาวธาร โพธิ์กลัด
 54. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
 55. นายสายชล ยังรอด

รวมวารสาร

ปีที่ 9 เล่มที่ 3

ปีที่ 9 เล่มที่ 2

ปีที่ 9 เล่มที่ 1

ปีที่ 8 เล่มที่ 3

ปีที่ 8 เล่มที่ 2

ปีที่ 8 เล่มที่ 1

ปีที่ 7 เล่มที่ 2

ปีที่ 7 เล่มที่ 1

ปีที่ 6 เล่มที่ 3

ปีที่ 6 เล่มที่ 2

ปีที่ 6 เล่มที่ 1

ปีที่ 5 เล่มที่ 3

ปีที่ 4 เล่มที่ 4

ปีที่ 4 เล่มที่ 2

ปีที่ 4 เล่มที่ 1

ปีที่ 3 เล่มที่ 4

ปีที่ 3 เล่มที่ 3

ปีที่ 3 เล่มที่ 2

ปีที่ 3 เล่มที่ 1

ปีที่ 2 เล่มที่ 4

ปีที่ 2 เล่มที่ 3

ปีที่ 2 เล่มที่ 2

ปีที่ 2 เล่มที่ 1

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

หลักเกณฑ์สำหรับส่งบทความ

หลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจส่งบทความมาลงวารสารกระบวนการยุติธรรม

1. เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร / สิ่งพิมพ์อื่น หรือหากเคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องระบุชื่อวารสารหรือหนังสือดังกล่าวและต้องมีการอนุญาตพิมพ์ซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบทความแนบมาพร้อมกับแบบอนุญาตการเผยแพร่ด้วย

3. เนื้อหาต้นฉบับเป็นผลงานที่สรุปแล้วมีความยาว 10 – 20 หน้า (A4) อักษรภาษาไทยพิมพ์ด้วย Angsana New ขนาด 16 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด 12 โดยส่งต้นฉบับพิมพ์ 1 ชุดและแผ่นบันทึกข้อมูล พร้อมเขียนชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ

4. ฝ่ายเลขานุการ จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) โดยผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และจะติดต่อผู้เขียนในกรณีมีข้อแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ peer review เพื่อให้ทางผู้เขียนนำไปดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จตามข้อเสนอแนะของ peer review แล้ว ให้ผู้เขียนนำส่งต้นฉบับที่แก้ไขพร้อม file

5. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายเลขานุการจะนำส่งวารสารฯให้กับผู้เขียน จำนวน 2 เล่ม

6. ส่งต้นฉบับที่ กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม : กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ncjad.oja@gmail.com

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความลงวารสารกระบวนการยุติธรรม