ที่มา

ดำเนินงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์จัดทำความเห็นและประสานการจัดทำความเห็นในประเด็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเสนอคณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งจัดทำระเบียบ คำสั่งและมติคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติและการติดตามผลการดำเนินงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเเห่งชาติ

2.) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ถูกเเต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารยุติธรรมเเห่งชาติ พ.ศ. 2549

3.) จัดเก็บ และติดตามประเมินผลมติที่ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

4.) จัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม

โครงสร้าง

ความเป็นมา
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545
มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้การบริหารและการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างบูรณาการมีการประสานความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ เกิดการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

 1. พัฒนาบุคลากรบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเป็นผู้นำการบริหารราชการยุคใหม่ ด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ
 2. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน
 3. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่  การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. ผลักดันให้มีเครือข่ายประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศ

เว็บไซต์หลักสูตรฝึกอบรม : www.oja.go.th/TH/joti
เว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร : www.oja.go.th/TH/การพัฒนาบุคลากร

เว็บไซต์การติดตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ : const.oja.go.th

เว็บไซต์รู้กฎหมาย : lamp.oja.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0-2141-3754

เพจข่าวประชาสัมพันธ์ : facebook.com/NEWSjusticeOJA
แฟนเพจสำนักงานกิจการยุติธรรม : facebook.com/weareoja

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาราชการภายในกรม
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (มาตรา 44)
 2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 3. การพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการของกรม
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. ) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
 2. ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน
 3. ) ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 4. ) ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 5. ) ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนักงาน
 6. ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย