โครงสร้าง

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาแนวทางนำมาใช้แก้ปัญหาด้านต่างๆของประเทศ
 2. จัดทำและประสานแผนการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
 3. อำนวยการและกำกับดูแลในการแปลงแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 1. จัดทำ ขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท การบริหารงานยุติแห่งชาติ
 2. รวบรวม วิเคราะห์จัดทำแผนและงบประมาณบูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรม
 3. การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 16
 4. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน

โครงสร้าง

ความเป็นมา
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545
มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้การบริหารและการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างบูรณาการมีการประสานความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ เกิดการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

 1. พัฒนาบุคลากรบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเป็นผู้นำการบริหารราชการยุคใหม่ ด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ
 2. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน
 3. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่  การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. ผลักดันให้มีเครือข่ายประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรมซึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยผ่าน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มวิจัย และกลุ่มกฎหมาย โดยมีภารกิจ ดังนี้

กลุ่มวิจัย 

 1. กำหนดทิศทางการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม
 2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม
 3. ส่งเสริมการนำงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรมไปประยุกต์ใช้

กลุ่มกฎหมาย

 1. เสนอความเห็นทางกฎหมาย
 2. ยกร่างกฎหมายใหม่
 3. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่มีอยู่
 4. สร้างนวัตกรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หน้าที่รับผิดชอบ

1.) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเเลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)

2.) จัดทำ และติดตามประเมินผลเเผนเเม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

3.) รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

ที่มา

ดำเนินงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์จัดทำความเห็นและประสานการจัดทำความเห็นในประเด็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเสนอคณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งจัดทำระเบียบ คำสั่งและมติคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติและการติดตามผลการดำเนินงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเเห่งชาติ

2.) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ถูกเเต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารยุติธรรมเเห่งชาติ พ.ศ. 2549

3.) จัดเก็บ และติดตามประเมินผลมติที่ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

4.) จัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้สามารถแสดงผลได้อย่างเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทั้งระบบ
 2. พัฒนาระบบและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
 4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมมอบหมาย
ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 1. ดำเนินการสำรวจอาชญากรรมภาคประชาชน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ รายงานผล ในรูปแบบที่หน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้
 2. การปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หน้าที่รับผิดชอบ

1.)  กำหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ

2.)  กำหนดกฎบัตร

3.)  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

4.)  จัดทำข้อเสนอขอบเขตของงานการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

5.)  ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

6.)  เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี

7.)  เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี

8.)  ติดตามผลการตรวจสอบ

9.)  ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา

10.)  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาราชการภายในกรม
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (มาตรา 44)
 2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 3. การพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการของกรม
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2141-3754

หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. ) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
 2. ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน
 3. ) ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 4. ) ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 5. ) ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนักงาน
 6. ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย