หารือเริ่มโครงการ GDX ซึ่งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดการใช้สำเนาเอกสาร

You are here: