โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้การติดตาม และการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

You are here: