ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ตำรวจภูธรภาค 2

You are here: