สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

You are here: