สกธ.ลงนาม mou เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

You are here: