สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework(DGF)

You are here: