การประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

  วันนี้ (22 พ.ค. 60) ผอ.สกธ. มอบหมายให้รองผอ.สกธ. (นางศิวากรฯ) เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวง/อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อรองนรม.(ดร.วิษณุ เครืองาม) เพื่อเตรียมจัดทำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป การนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 1. ประเด็นการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 (กระทรวงแรงงาน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม และมีแนวทางการดำเนินงาน 7 แนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางได้กำหนด Quick Win ไว้ด้วยทั้งหมด 12 โครงการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ กลุ่ม: ในครรภ์-มัธยมปลาย แนวทาง: ส่งเสริมสุขภาพ สติปัญญาของทั้งแม่และลูกเพื่อให้คนเกิดมามีต้นทุนที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆในสังคมอย่างมีคุณภาพ กลุ่ม: อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา แนวทาง: ผลิตกำลังคนภาคอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม4.0 ด้วยกลไกประชารัฐ กลุ่ม:…

การอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการรายงานผลการจัดทำกฎหมาย

 

วันนี้ (22 พ.ค.60) เวลา 09.30 น. ผอ.สวพ. ได้กล่าวเปิดการอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการรายงานผลการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายผ่านเว็บไซต์ const.oja.go.th ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม

การอบรมครั้งนี้มีผู้ประสานงานกลางจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังและทดสอบกรอกรายละเอียดการจัดทำกฎหมาย การดำเนินการโดยวิธีการอื่น และมาตรการปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งนี้ หน่วยงานข้างต้นจะเริ่มรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป