สกธ.จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

  วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560  นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี บุคลากรทุกหน่วยงานใน สกธ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานรัฐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ (15 มิ.ย. 60) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศและยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเจตนารมณ์ของ PMQA ประกอบด้วย 1.กำหนดทิศทางองค์กรและกระบวนทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึง ลักษณะองค์กรที่คาดหวังในอนาคต 2.พัฒนาทุกส่วน ตั้งแต่บุคลากรรวมไปถึงระบบงาน ให้เป็นไปตามทิศทางที่คาดหวังไว้ 3.มีการติดตาม ประเมินผล กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางที่คาดหวังไว้ โดยทบทวนกระบวนทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทราบถึงอุปสรรคที่ทำให้ไม่บรรลุผล แล้วปรับกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่นำองค์กรให้บรรลุผลที่คาดหวังไว้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ความสำเร็จของส่วนราชการโดยที่องค์กรต้องออกแบบระบบงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ลดระบบงานที่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจน บุคลากรทุกระดับดำเนินงานไปตามทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร (16 มิ.ย. 60) เป็นการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ วิเคราะห์…

สกธ.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ประการ (Happy 8)

 

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ประการ (Happy 8) ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก ซึ่งในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองในวัยทำงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น ออฟฟิศซินโดรม  การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือผู้อื่น การฝึกสมาธิในชีวิตการทำงาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้บุคลากรจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทั้งชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้

อนุตัวชี้วัดฯ ตั้งเป้ากำหนดตัวชี้วัดเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ12ฯ

  วันนี้ (19 มิ.ย.60) เวลา 13.30 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปยธ. ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ร่วมกับนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามวาระการประชุม โดยมีมติดังนี้ 1. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยหาเป้าหมายของการกำหนดตัวชี้วัด และอธิบายโครงสร้างของตัวชี้วัดให้ชัดเจน และหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดกับแผนต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อตอบโจทย์แนวทางการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2. ทบทวนสถานการณ์ปัญหากระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายหลัก-รอง-ย่อย และกำหนดตัวชี้วัดร่วม 3. หารือกับผู้แทน ก.พ.ร. เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการจัดทำตัวชี้วัด และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ได้จัดทำขึ้นให้ปี 2560…

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทย ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาอังกฤษและการนำเสนอประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกที่นี่