ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
(Value Enhancement and Alignment)
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร: รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

สกธ. ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายแด่พ่อหลวง ร. 9

 

สกธ. ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายแด่พ่อหลวง ร. 9
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 15.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมพร้อมด้วยตัวเเทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,740 ดอก ให้กับโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดกิจกรรมภายในองค์กร “สกธ.ร้อยรวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยเปิดห้องเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จัทน๋ ซึ่งจัดสอนกันเองเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และที่สำคัญเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกิจการยุติธรรมได้แสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้

สกธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์)

สกธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก

เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 “กัณฑ์ชูชก” พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวเเทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 15 คน ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ (6 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2560 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานอนุกรรมการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้ (ร่าง) กรอบบทบาทภารกิจของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดกลุ่มหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทุนวิจัยหรือบริหารจัดการวิจัย 3) หน่วยงานทำวิจัย 4) หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน 5) หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์และจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมโดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดความทับซ้อน เพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มหน่วยงานต่อไป (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (ตาม…