การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

 

วันนี้ ( 27 dก.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านรองฯ ศิวากร คูรัตนเวช (CIO) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้
– การปรับงบประมาณโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (MA-OJA) เพื่อสนับสนุนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(MA DXC) ที่ประชุมมีมติมอบให้ทาง สล. ดำเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการที่ยังขาดอยู่
– โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ สทก. รวบรวมโครงการที่หน่วยงานต้องการและแจ้งเวียนมติเพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรมทราบและดำเนินการของบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มเติมโครงการให้ส่งข้อมูล พร้อมชื่อโครงการ งบประมาณในเบื้องต้นมายัง สทก. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

 

วันนี้ (3 ส.ค.60) เวลา 13.00 น. อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล และคณะที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผู้แทนสวพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมประมาณ 20 ท่านเข้าร่วมประชุมปเพื่ออภิปรายสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ได้จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีการสรุปสาระสำคัญตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วยองค์ประกอบของการประเมิน 7 ประเด็น ซึ่งในแต่ละประเด็นประกอบด้วย ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา วิธีการตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการประเมิน
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลฯที่หลากหลาย โดยมีประเด็นสำคัญที่เสนอแนะให้ที่ปรึกษานำไปปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด อาทิ
1. พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ควรนำมาพิจารณาใช้เป็นแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
2. ควรอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดบางตัวเนื่องจากสามารถนำไปใช้ประเมินกฎหมายได้บางฉบับหรือเป็นกฎหมายเฉพาะ
3. ควรพัฒนาข้อมูลอ้างอิงในการนำมาประกอบหลักเกณฑ์การวัดให้มีความครอบคลุมและสะท้อนผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สถิติข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น
4. การกำหนดตัวชี้วัดหลักหรือองค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้อง ( must have) นำมาใช้ในการประเมินเพื่อเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข (นักสร้างสุข)

 

สสอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข (นักสร้างสุข) ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ the chill resort จ.นครนายกโดยมีนักสร้างสุขเข้าร่วมกิจกรรม23 คน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ แสดงตัวตน เปิดใจ รับและแสดงความคิดเห็นในเรื่องขององค์กรแห่งความสุข ผ่าน”กิจกรรม open space technology” และเรียนรู้แนวทางการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข ใน”กิจกรรม Art of dialogue ” อีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกและมอบสมุดอินโฟกราฟิกกฎหมาย เพื่อใช้เผยแพร่ประชาชนอีกด้วย อีกทั้งยังได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจ และเรียนรู้การจัดการบริหารดิน น้ำ ป่า ได้อย่างสมดุล ตามแนวพระราชดำริ พลิกผืนหินสู่พื้นที่เกษตรพอเพียงที่อุดมสมบูรณ์

การประชุมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 6/2560

  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการต่างๆ 1.1 คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ได้มีการนำเสนอกรอบภารกิจของคณะ อนุกรรมการฯ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 ได้แก่ 1.1.1 เป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คือ การทำให้สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ตามมาตรา 257 (2) 1.1.2 การปฏิรูปให้เกิดผลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (1) การปฏิรูปให้เกิดผลด้านกฎหมาย (มาตรา 258 ค. (1)) โดยต้องมีกลไกในการดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล (2) การปฏิรูปให้เกิดผลด้านกระบวนการยุติธรรม…

การหารือเบื้องต้นในเรื่องทิศทางการก้าวไปสู่ Justice 4.0

 

วันนี้ (2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น).ท่านรองศิวากร คูรัตนเวช ได้เป็นประธานในการหารือเบื้องต้นในเรื่องทิศทางการก้าวไปสู่ Justice 4.0 ร่วมกับ DSI โดย ผอ.ศูนย์ IT ของ DSI ได้นำเสนอระบบคลังข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบการบริการข้อมูลของศูนย์ DXC และของ DSI. โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมอย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั้งนี้ได้ข้อสรุปแนวทางร่วมกันแล้วในเบื้องต้นโดยจะมีการนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป ดังนี้
DSI เป็นศูนย์เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริการข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรม
DXC เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 6/2560

  วันนี้ (2 ส.ค. 60) เวลา 09.30 น. ผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 6/2560 โดยมีวาระพิจารณาเรื่อง การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเร่งรัด ทวงถาม หรือฟ้องร้องให้รัฐปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ ตามม.51 ของ รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 สนง.คปก. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ อาทิ ผู้แทนจาก ศร. ศย. ศป. สคก. กคส. ผผ. และ คกก.ร่าง รธน. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นตามขอบเขตของ ม.51 ได้แก่ 1ประเด็นเจตนารมณ์ รธน. หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ การยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิให้ประชาชนหรือชุมชนในการฟ้องร้อง ติดตาม เร่งรัดรัฐได้ ทั้งเป็นช่องทางให้รัฐแสดงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบด้วย 2ประเด็นหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐ หน้าที่ของรัฐที่ระบุในหมวดนี้จะมีความเข้มข้นสูงสุด ผูกพันประชาชนทุกคน และรัฐจะต้องปฏิบัติตาม…

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการในระดับจังหวัด

 

วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  เวลา ๑๓ .๓๐ น. ณ ห้องประชุม บีบี ๒๐๖ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการในระดับจังหวัด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ,การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการในเชิงพื้นที่ รวมทั้งกระบวนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัด โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้(27 ส.ค.2560) เวลา 9.00 น. ท่านรองฯ ศิวากร คูรัตเวช ประธาน และ ผอ.ดวงหทัย แนวพนิช รองประธาน ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา 1. แผนงานโครงการของหน่วยงานที่จะนำเสนองบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่นำมาพิจารณา 12 โครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำงบบูรณาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยมีการชี้แจงจากหน่วยงาน ในโครงการที่เสนอ ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้มีข้อสังเกตให้มีการปรับปรุงรายละเอียดให้ชัดเจน และให้หน่วยงานรวบรวมส่งมาอีกครั้งภายในวันที่ 15 ส.ค. 60 นี้ เพื่อเสนอเข้าการประชุมคณะอนุฯ ต่อไป 2. ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU) ฝ่ายเลขาฯ ได้ปรับปรุงข้อตกลง MOU เสนอต่อที่ประชุมโดยไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข จึงเสนอให้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานนำกลับไปเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและลงนามในข้อตกลงที่แก้ไข 3.…

การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Association of Police Studies : AAPS

 

วันนี้ ( 27 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Association of Police Studies :AAPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ imagine crime and criminal justice

การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ด้านกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ โดยนักวิชาการจากประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดงานประชุมในครั้งนี้

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.15 น.  สำนักงานงานกิจการยุติธรรม นำโดยนายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ) และคณะผู้บริหาร ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ โถงหน้าห้องวิวิธกิจกรรม