ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ

ตามประกาศ สำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ รายการ) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด

๒. บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นางสาวสาทิมา ทองศรีจันทร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ

 

การขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภาคเหนือ : จ.เชียงใหม่

 

การขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่  ในวันนี้ นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. นำทีมเป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานยุติธรรม ภาคเหนือ : จ. เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน กพยจ. ซึ่งได้รับความร่วมมือ และให้ข้อสังเกตว่าจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน

2. ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลปัญหาอาชญากรรมและการรับรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา พบว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการกู้ยืมเงิน เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ โดยในชุมชนจะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยผู้นำชุมชนก่อน นอกจากนี้ เทศบาลได้มีแผนงานประจำปีในการจัดอบรมให้ความรู้และออกบูทเรื่องกฎหมายที่สำคัญแก่คนในชุมชน
ข้อเสนอแนะและความต้องการที่สำคัญ คือ คนในชุมชนต้องการให้เน้นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์ การเพิ่มมาตรการสอดส่องดูแล และมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

3. ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบ DXC ณ สถานพินิจและคุ้มครองฯ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบเป็นอย่างดี แต่ยังติดขัดเรื่องระบบเครือข่าย (network) ของหน่วยงาน

การประชุมคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 4/2560

  วันนี้ (8 ส.ค.60) เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 4/2560 โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่าง พรบ. การวิจัยฯ ต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ – หมวด 4 การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หมวดสุดท้าย) โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (สาระสำคัญ: รายละเอียดของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยฯ) ส่วนที่ 2 งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม (สาระสำคัญ: การบริหารจัดการและการเสนอกรอบงบประมาณให้ ครม.พิจารณา ซึ่งงบประมาณหมายถึง งบประมาณตามแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย งบประมาณรายปีของหน่วยงานในระบบวิจัย และเงินกู้ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม) ส่วนที่ 3…