โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดสุรินทร์

  9 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.00 น. ได้ออกเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ และหลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงนคุมประพฤติ สถานพินิจฯ สำนักงานบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. รมว.ยธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมายังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านระแวกใกล้เคียงมาต้อนรับตามประเพณีท้องถิ่นโดยนำผ้าขาวม้าผูกเอวรับขวัญประมาณ 400 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการกล่าวต้อนรับ รมว.ยธ.ได้มอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 22 คน พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่มาจัดกิจกรรมนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง สกธ.ได้นำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 300 เล่ม สร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชนและ…

โครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  (9 ส.ค.60)โครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ วันนี้เป็นการปฎิบัติภารกิจวันที่สองของโครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ.นำทีมเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป.และ นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผอ.สทก. สามารถสรุปกิจกรรม ดังนี้ 1. จากการลงพื้นที่ ณ เทศบาลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพปัญหาอาชญากรรมและการรับรู้กฎหมายของประชาชนในชุมชน ปัญหาที่สำคัญพบว่า มีการทะเลาะวิวาท การลักขโมย และปัญหายาเสพติด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีการไกล่เกลียคดีความ โดยผู้นำชุมชน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม – พบว่า ลักษณะการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ชุมชนมีการติดตามดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และ มีการติดตามดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวรยามออกตรวจในหมู่บ้าน รวมถึงมีการนำกล้อง CCTV มาใช้ในพื้นที่ – สื่อหรือช่องทางที่คนในชุมชนใช้สื่อสารกัน ได้แก่ หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย / LINE กลุ่ม / Facebook เทศบาล / การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้าน…

การประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

      วันนี้ (9 ส.ค.60) เวลา 13.15 น. ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย ระหว่างจีน-ไทย โดยมีนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน รมต. ยุติธรรม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นดังต่อไปนี้ – การจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยเร็วในระยะแรก (ก่อนที่ พรบ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ประกาศใช้) โดยเป้าหมายของการจัดตั้งสำนักงานฯ ต้องเป็นหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการวิจัย และบูรณาการงบประมาณ โดยให้เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดตั้งสำนักงานฯ จะประกอบด้วยโครงสร้างสำนักงาน อำนาจหน้าที่ และการจัดหาอัตรากำลัง ซึ่งจะทำโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรือพระราชกำหนด ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการยกร่างและนำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมในการร่าง พรบ.…